Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av ej bygglovspliktig åtgärd.

 • Sökanden: Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas.
 • Fastighetsägare: Den som är lagfaren och taxerad ägare.
 • Ärende: Det huvudsakliga ändamålet med denna anmälan.
 • Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
 • Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
 • Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt
 • förnyas.
 • Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska
 • värde.
 • Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt,
 • utseende eller kulturhistoriska värde.
 • Rivningsorsak: T.ex. nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter m.m.
 • Annat: Kort beskrivning som kan förtydligas i rutan Beskrivning av projektet.
 • Byggnad: Vilken typ av byggnad anmälan avser.
 • Enbostadshus: Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet.
 • Parhus: Två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria.
 • Radhus: tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus.
 • Kedjehus: Två eller flera enbostadshus, sammanbyggda med varandra via garage, förråd eller liknande.
 • Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det
 • senare fallet med gemensam ingång från det fria.
 • Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende.
 • Flerbostadshus (hyreshus): Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även
 • sammanbyggda tvåbostadshus.
 • Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola.
 • Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är
 • förenat med service, stöd och/eller personlig omvårdnad.
 • Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder
 • är avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa