Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmänt om förhandsbesked

Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid
prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet
att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa