Ansökan om tillstånd för upplag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Upplag av petroleumprodukter, tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan förorena ytvatten- eller grundvattentäkt får inte anordnas utan tillstånd (7 § Lokala föreskrifter)

Samråd

Om uppläggningen av massorna inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men kommer att förändra naturmiljön väsentligt ska samråd ske med länsstyrelsen.

Strandskydd

I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd eller mer, vilket innebär att byggnader och anläggningar normalt inte ska placeras närmare vattenområde än 100 meter. Dispens från strandskyddet söks hos miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Bygglov

För upplag av mer permanent karaktär kan bygglov krävas.

Avgift

En avgiften tas ut för handläggningen av ansökan. Timavgiften är 824 kr under år 2013.
Om ni har frågor eller funderingar angående upplag kontakta gärna miljö- och byggenheten på tfn 0960-157 89.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan, karta eller liknande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa