Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (46)

  • Anmälan - krossnings- och sorteringsverk

   Krossnings-/Sorteringsverk enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksam- het och hälsoskydd

  • Anmälan av specialadress

   Specialadress används när en fastighetsägare vill att fakturan ska gå direkt till hyresgäst.

  • Anmälan enligt miljöbalken - Asfalt-/Oljegrusverk

   Anmälan enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt miljöprövningsförordningen

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Arvidsjaurs kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

  • Anmälan om olägenhet

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

  • Ansök om ny adress

   Saknar du adress ska du här ansöka om en ny adress på din fastighet

  • Ansöka om tillstånd för hantering av gasol vid tillfälliga evenemang

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Norrbotten.

  • Ansökan egen sotning

   Den här etjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i etjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

  • Ansökan om befrielse från att lämna avfall

   Enligt Arvidsjaurs kommuns föreskrifter om avfallshantering kan en fastighetsinnehavare beviljas befrielse från skyldigheten att lämna avfall till Arvidsjaurs kommun för hämtning.

  • Ansökan om bidrag för enskilda vägar

   Ansökan gäller för perioden 7/1 föregående år till och med 30/6 innevarande år.

   Lämnas in senast 15 december.

  • Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

   Ansökan enligt kommunens renhållningsordning

  • Ansökan om lokal trafikföreskrift

   Här kan du ansöka om lokal trafikföreskrift, till exempel för en tillfällig vägavstängning, ändrad hastighet, väjningsplikt, stannande och parkering. Lokal trafikföreskrift kan ansökas permanent eller tillfälligt.

  • Ansökan om tillstånd för upplag

   Ansökan om tillstånd för upplag enligt 7 § Arvidsjaurs kommuns lokala föreskrifter

  • Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

   Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Brandfarlig vara - anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

  • Brandfarlig vara - Ansökan om tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Bygg - Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

  • Bygg - Anmälan om eldstad och rökkanal

   Anmälan om eldstad/rökkanal

  • Bygg - Ansökan bygglov för skyltanordning

   För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

  • Bygg - Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

  • Bygg - Ansökan om förhandsbesked

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Bygg - Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Bygg - Rivningsanmälan

   Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning och från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfattande renovering.

  • Delgivningskvitto

   Denna e-tjänst används av dig som fått ett beslut från Myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden behöver veta att den det angår har tagit del av beslutet, vilket görs genom att du loggar in i denna e-tjänst och bekräftar att du tagit del av ett beslut med ett specifikt diarienummer samt signerar detta ärende.

  • E-tjänst för att ställa sig i kö för att boka en villatomt

   E-tjänst för att ställa sig i kö för att boka en villatomt i Arvidsjaurs kommun.

  • Explosiv vara - Ansökan om tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Explosiv vara - Godkännande av föreståndare/ person med betydande inflytande/ deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

  • Grannyttrande angående borrning av energibrunn

   Alla berörda grannar ska få ta del av din anmälan och karta (med borrhålets placering) för att ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. 

  • Hygges- och naturvårdsbränning

   Här kan du/ni anmäla hygges- och naturvårdsbränning till kommunen. Anmälan ska ske senast 30 dagar före planerad bränning.

  • Installation av värmepump

   Här kan du göra en anmälan om installation av värmepumpanläggning.

  • Kompostering av organiskt hushållsavfall

   Anmälan  om kompostering av organiskt hushållsavfall enligt 38 § Avfallsförordningen (2001:1063)

  • Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

   Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning, som totalt innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer, följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Varje år måste du bland annat kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet, annars kan du få betala en miljösanktionsavgift. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöenheten.

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Myndighetsnämnden Arvidsjaurs kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall

   Anmälan enligt miljöbalken

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Tillfällig övernattning

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

  • Ändring av sophämtning

   Ansökan/anmälan om ändring av sophämtning

  • Ändring/Upphörande av livsmedelsverksamhet

   Här kan du anmäla ändring/upphörande av din livsmedelsverksamhet

  Interna e-tjänster (5)

  • Ledighet vid fackligt uppdrag

   I denna e-tjänst kan du som är anställd av Arvidsjaurs Kommun ansöka om ledighet på grund av fackligt uppdrag.

  • Ledighetsansökan

   I denna e-tjänst kan du som är anställd av Arvidsjaurs Kommun ansöka om ledighet på grund av enskild angelägenhet, fackligt uppdrag eller förtroendemannauppdrag.

  • Tjänstgöringsrapport - rapportera in arbetstid avvikande konto (T2)

   I den här tjänsten kan du som är timanställd i Arvidsjaurs kommun rapportera in hur du har arbetat. 

  • Tjänstgöringsrapport - rapportera in arbetstid som timvikarie (T3)

   I den här tjänsten kan du som är timanställd i Arvidsjaurs kommun rapportera in hur du har arbetat. 

  • Uppsägning - egen begäran

   Denna e-tjänst används när du som medarbetare säger upp dig själv på egen begäran eller går i pension.

  Kommun och politik (4)

  • Anmälan för autogiro

   Betala dina fakturor från Arvidsjaurs kommun via autogiro.

  • Beställning till Lön/HR-enheterna

   Extern personal, tidigare anställda i Arvidsjaurs Kommun och övriga medborgare kan använda den här tjänsten för att registrera ett ärende till Löne och HR-enheterna.

  • Jobba hos oss! Intresseanmälan deltidsbrandman med anställning enligt RiB

    Deltidsbrandman - brandman med anställning enligt RiB 

   Vill du ha ett spännande extrajobb och arbeta för ett tryggare samhälle? Tycker du att brandmannayrket verkar intressant? Då kanske du skulle bli en bra deltidsbrandman, eller räddningspersonal i beredskap (RiB) som det också kallas. 

   Du ska vara frisk, simkunnig, ha god kondition och tycka om att samarbeta och hjälpa dina medmänniskor. För att bli brandman med anställning enligt RiB krävs tillstånd från din huvudarbetsgivare. 

   Som deltidsbrandman har du beredskap i hemmet eller på arbetsplatsen var fjärde vecka. Din ordinarie arbetsgivare ska givetvis godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm. Under beredskapsveckan ska du vara tillgänglig dygnet runt, på arbetsplatsen eller i hemmet. När larmet går ska du vara klar för utryckning på brandstationen inom fem minuter. Du ska också delta regelbundet i utbildning och övning. 

   Är du intresserad av att arbeta som deltidsbrandman är du välkommen att skicka in din intresseanmälan.

   Vi rekryterar nya medarbetare i takt med att behov av personal uppstår i vår verksamhet. 

  • Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

   Använd denna e-tjänst för att begära utdrag eller utnyttja andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ur personuppgiftsbehandlingar.

  Kultur och fritid (1)

  • Ansökan om föreningsstöd

   Här kan din förening ansöka om ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd, ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet samt ekonomiskt stöd för idrottsverksamhet för barn och ungdomar 0-25 år

  Näringsliv och arbete (7)

  Stöd och omsorg (8)

  • Ansökan om försörjningsstöd

   Försörjningsstödet ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga  eller inte kan lämnas. Biståndet ska vara tillfälligt, vid korta perioder av försörjningsproblem.

  • Budget- och skuldrådgivning

   Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? 

  • Förnyad ansökan - ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

   Försörjningsstödet ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga  eller inte kan lämnas. Biståndet ska vara tillfälligt, vid korta perioder av försörjningsproblem.

  • Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter

   för hemtjänst, stöd i boende, korttidsboende, trygghetslarm och särskilt boende.

  • Intresseanmälan som kontaktperson/familj

   Anmäl intresse som kontaktperson eller kontaktfamilj.

  • Utlåtande från hälso- och sjukvården

   Denna e-tjänst kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation.

  • Utlåtande från tandvården

   Denna e-tjänst kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultationen.

  Utbildning och förskola (10)