Avtalsbekräftelse för anslutning till Arvidsjaurstadsnät

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avtalsbekräftelsen används i de områden som byggs ut med stödmedel samt i redan utbyggda områden där du som fastighetsägare fått ett offererat pris på anslutningen.

För att ansluta sig till ett redan byggt nät, använd e-tjänsten: "Intresseanmälan anslutning Arvidsjaurstadsnät". Tjänsten används även för de som redan har fiber, men saknar kundenhet.

Anmälan gäller även för de områden som byggs med radiolänk teknik. De delar i texten nedan som enbart berör installation av fiberbaserat nät är ej tillämpliga. 

Anslutningsvillkor

Att tillräckligt många inom respektive område ansluter sig.
Att den budgeterade anslutningsavgiften täcker kostnaden för utbyggnad.
Att nödvändiga beslut fattas och nödvändiga tillstånd beviljas.

Stadsnätets åtagande

 • Entreprenören svarar för att ansluta den fastighet som har anmälts på detta avtal, för en anslutning till Arvidsjaurstadsnät:s optiska fibernät eller via radiolänk.
 • Entreprenören svarar för allt material fram till överlämningspunkten i byggnaden.
 • Entreprenören svarar för håltagning, tätning och montering av kabelskydd för rör/slang på fasaden (Gäller ej för håltagning i asbestbeklädd fasad).
 • Entreprenören svarar för montering av kundutrustning inom en radie av 0,5 m där optoröret/slang med fiber/kopparkabel kommer in i byggnaden.

Fastighetsägarens åtagande.

 • Fastighetsägaren svarar för grävning och återfyllning på egen mark från yttervägg och till anslutningen i huvudschaktet där det optiska fibernätet förläggs.
 • Fastighetsägaren svarar för att det finns en fri väggyta om 0,7 x 0,7 m för montering av kundenheten inom en radie av 0,5 m från där optofiber kommer in i byggnaden.
 • Fastighetsägaren svarar för att ett 220 volts eluttag finns tillgängligt vid montering av kundenheten i byggnaden.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att schaktet för optoslang till byggnaden är återfyllt innan monteringen av kundenheten kan ske.
 • Fastighetsägaren svarar för att Entreprenören har tillträde till fastigheten vid montering av kundenheten samt att Entreprenören har tillgång till utrymmet där kundenheten ska monteras. Möbler, hyllor etc. får inte hindra åtkomst till ytan där kundenheten ska monteras.

Användarvillkor

 • Fastighetsägaren svarar för att den utrustning som ansluts till det optiska fibernätet eller radiolänk nätet ska vara godkänd för ändamålet.
 • Fastighetsägaren svarar för att det optiska fibernätet eller radiolänk nätet inte belastas eller manipuleras på ett otillbörligt sätt.
 • Fastighetsägaren får inte sända eller på annat sätt dela ut sin tillgång till optiska fibernätet eller radiolänk nätet utanför fastighetens gränser.
 • Fastighetsägaren som bryter mot användarvillkoren kan stängas av från det optiska fibernätet och har inte rätt till ekonomisk ersättning eller reducerade avgifter på grund av avstängning. Vid upprepade förseelser har Arvidsjaurstadsnät rätt att häva detta avtal.

Avgifter

Fastighetsägaren ska betala en anslutningsavgift om 18 000 kr exklusive moms eller 22 500 kr inklusive moms, för anslutning av fastigheten till det optiska fibernätet eller radiolänk nätet. Enstaka fastigheter som ansluts efter att området byggts ut betalar självkostnadspris, men minst 22 500 kr inklusive moms. Inga ytterligare avgifter tillkommer för anslutningen. Endast abonnemangskostnader för tjänster beställda av aktuella tjänsteleverantörer av Internet, Telefoni och TV.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningstid. Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta samt i förekommande fall påminnelse- och inkassoavgift enligt lag. Arvidsjaurstadsnät utför sedvanlig kreditprövning, innefattande kreditupplysning. Bristande kreditvärdighet och underlåtenhet att betala, ger Stadsnätet rätt att omedelbart avbryta leverans samt häva ingångna avtal med omedelbar verkan.

Avtalets giltighet

Anslutningen tillhör fastigheten, och följer med fastigheten vid en försäljning. Avtalet kan i framtiden omförhandlas och försäljas till annan nätägare. Detta avtal får skrivas in i fastighetsregistret som nyttjanderätt eller utgöra överenskommelse om ledningsrätt i lantmäteriförrättning. Ingen ersättning ska betalas för markintrånget.

Övrigt

Avtalet gäller under förutsättning att nödvändiga avtal och tillstånd har upprättats av berörda myndigheter. Om Arvidsjaurstadsnät inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständigheter man inte rår över, kan inte  Arvidsjaurstadsnät göras ansvarig för därav föranledd skada.

Tillträde ska ske när avtalet har upprättas och undertecknats av båda parter i två exemplar och parterna tagit var sitt. Tvister ska i första hand försöka lösas i samförstånd. Varefter återstående tvistefrågor kan avgöras i behörig domstol med användande av svensk lag. 

Lämnade uppgifter  behandlas för upprätthållande av kontaktuppgifter, faktura och avtalsinformation.

 

Mer information finns på http://www.arvidsjaurstadsnat.se
Vid ytterligare frågor kontakta Arvidsjaurstadsnät på e-post: bredband@arvidsjaur.se

Blanketter att ladda ner finns på https://arvidsjaurstadsnat.se/pages/landsbygd för landsbygdsanmälningar och https://arvidsjaurstadsnat.se/pages/tatort för anslutningar på tätorten.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa