Avtalsbekräftelse för anslutning till Arvidsjaurstadsnät - Enbart fasadbox

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avtalsbekräftelsen används i de områden som byggs ut med stödmedel och fibernätet passerar din fastighet.

Din fastighet kan anslutas med enbart en fasadbox (det s.k. K-paketet) det vill säga att du gräver på din egen mark och förlägger rör och märkband enligt instruktioner. Vi monterar fasadbox på anvisad plats och drar in fiber till fasadboxen. Utan kostnad för fastighetsägaren. Fastigheten räknas då som ansluten.

 

Anslutningsvillkor

Att tillräckligt många inom respektive område ansluter sig.
Att den budgeterade anslutningsavgiften täcker kostnaden för utbyggnad.
Att nödvändiga beslut fattas och nödvändiga tillstånd beviljas.

Stadsnätets åtagande

  • Entreprenören svarar för att ansluta den fastighet som har anmälts på detta avtal, för en anslutning till Arvidsjaurstadsnät:s optiska fibernät.
  • Entreprenören svarar för allt material fram till överlämningspunkten i byggnaden.
  • Entreprenören svarar för montering av kabelskydd för rör/slang på fasaden (Gäller ej för håltagning i asbestbeklädd fasad).
  • Entreprenören svarar för montering av fasadbox.

Fastighetsägarens åtagande.

  • Fastighetsägaren svarar för grävning och återfyllning på egen mark från yttervägg och till anslutningen i huvudschaktet där det optiska fibernätet förläggs.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att schaktet för optoslang till byggnaden är återfyllt innan monteringen av fasadboxen kan ske.

Användarvillkor

Ej tillämpligt.

Avgifter

Fastighetsägaren ska vid senare inkoppling betala en anslutningsavgift om 18 000 kr exklusive moms eller 22 500 kr inklusive moms, eller då rådande anslutningsavgift, för anslutning av fastigheten till det optiska fibernätet. Enstaka fastigheter som ansluts efter att området byggts ut betalar självkostnadspris, men minst 22 500 kr inklusive moms. Inga ytterligare avgifter tillkommer för det optiska fibernätet. Endast abonnemangskostnader för tjänster beställda av aktuella tjänsteleverantörer av Internet, Telefoni och TV.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningstid. Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta samt i förekommande fall påminnelse- och inkassoavgift enligt lag. Arvidsjaurstadsnät utför sedvanlig kreditprövning, innefattande kreditupplysning. Bristande kreditvärdighet och underlåtenhet att betala, ger Stadsnätet rätt att omedelbart avbryta leverans samt häva ingångna avtal med omedelbar verkan.

Avtalets giltighet

Anslutningen tillhör fastigheten, och följer med fastigheten vid en försäljning. Avtalet kan i framtiden omförhandlas och försäljas till annan nätägare. Detta avtal får skrivas in i fastighetsregistret som nyttjanderätt eller utgöra överenskommelse om ledningsrätt i lantmäteriförrättning. Ingen ersättning ska betalas för markintrånget.

Övrigt

Avtalet gäller under förutsättning att nödvändiga avtal och tillstånd har upprättats av berörda myndigheter. Om Arvidsjaurstadsnät inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständigheter man inte rår över, kan inte  Arvidsjaurstadsnät göras ansvarig för därav föranledd skada.

Tillträde ska ske när avtalet har upprättas och undertecknats av båda parter i två exemplar och parterna tagit var sitt. Tvister ska i första hand försöka lösas i samförstånd. Varefter återstående tvistefrågor kan avgöras i behörig domstol med användande av svensk lag. 

Lämnade uppgifter  behandlas för upprätthållande av kontaktuppgifter, faktura och avtalsinformation.

 

Mer information finns på http://www.arvidsjaurstadsnat.se
Vid ytterligare frågor kontakta Arvidsjaurstadsnät på e-post: bredband@arvidsjaur.se

Blanketter finns att laddeaner från hemsidan https://arvidsjaurstadsnat.se/pages/landsbygd

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa