Ansökan om lokal trafikföreskrift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns det lokala trafikföreskrifter. De kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen får meddela särskilda trafikregler genom att besluta om lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningens tionde kapitel. En lokal trafikföreskrift kan till exempel avse:

  • stannande och parkering
  • hastighetsbegränsning
  • stopplikt eller väjningsplikt där högerregeln annars gäller
  • förbud mot trafik med fordon
  • att en viss väg ska vara huvudled
  • tillfällig avstängning av väg

På gator och vägar inom tättbebyggt område fattas beslut om lokala trafikföreskrifter av kommunen. På statliga vägar, enskilda vägar samt vägar utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som fattar beslut om lokala trafikföreskrifter.

Hastighetskontroller och fartkameror

Om du önskar hastighetskontroller på en särskild plats eller sträcka är det Polismyndigheten du ska vända dig till. Om ärendet rör uppsättande av trafiksäkerhetskameror, så kallade fartkameror, ska du vända dig till Trafikverket.

Ansökan

Du kan ansöka om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område genom e-tjänst på kommunens webbplats.  Du kommer att få ange vilken typ av trafikföreskrift, varför du ansöker och vilken plats din ansökan gäller. Tänk också på att om din ansökan gäller en enskild väg bör vägföreningen stå som sökande. Uppge även namn på kontaktperson för vägföreningen.

Handläggning och beslut

När kommunen har tagit emot en ansökan ska den skickas på remiss till Polismyndigheten, berörd vägförening och Trafikverket om vägen är statlig.

Remisstiden kan variera beroende på omständigheterna. Du kommer ha möjlighet att lämna synpunkter på deras remissvar innan kommunen fattar sitt beslut.

I de fall kommunen beslutar om lokal trafikföreskrift börjar föreskriften att gälla det datum som i beslutet anges som ikraftträdandedatum. Det brukar vara cirka fyra till sex veckor efter beslutsdatum och då ska också aktuella vägmärken finnas uppsatta på platsen. Denna tid kan dock variera på grund av exempelvis arbetsbelastning eller yttre omständigheter såsom till exempel rådande väderlek.

Överklagan

Om kommunen avslår din ansökan kan du överklaga beslutet Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan du överklaga till Transportstyrelsen.

Debitering

Ansökan debiteras enligt fastställd timtaxa för trafikärenden antagen av KF §64 2022-06-20.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Grahn
camilla.grahn@arvidsjaur.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa