Anmälan om olägenhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

När miljö- och byggenheten har fått ett ärende tas kontakt med den störande som ges möjlighet att ge sin bild av situationen. Därefter gör miljö- och byggenheten en bedömning. Vid befogade klagomål kan miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fatta beslut om åtgärder, begränsningar samt förbud. Vid obefogade klagomål fatt-tas beslut om avskrivning av ärendet.

Observera att den verksamhet eller person som har angetts som störande kommer att få del av uppgifterna som lämnas i nedanstående formulär.

Miljö- och byggenheten har normalt sett svårare att handlägga anonyma klagomål. En anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte fullt ut kan handläg-gas, om avgörande uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas. Det går hel-ler inte att juridiskt driva ett ärende om vi inte kan påvisa att det är någon som är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Innan anmälan till Miljö- och byggenheten

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret ska du själv ha tagit kontakt med den störande verksamheten för att ge dem en möjlighet att själva åtgärda störningen.

För klagomål gällande inomhusmiljön i bostäder ska du först och främst vända dig till fastighetsägaren dvs. hyresvärden om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätts-föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. Verksamhetsutövare och fastighets-ägare har enligt miljöbalken ett utökat ansvar att utreda och åtgärda risker för olä-genhet för människor och miljön.

Ärenden som kan drivas

Förutsättningar för att miljö- och hälsoskyddskontoret ska kunna driva ett ärende:

 • Störningen ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön.
 • Störningen ska ej vara endast tillfällig eller ringa.
 • Störningen ska vara pågående.
 • För inomhusmiljö gäller att störningen upplevs i bostaden.

Ärenden som normalt inte handläggs av Miljö- och byggenheten

Miljö- och byggenheten kan endast agera om klagomålet gäller ett område som vi har tillsyn över. Normalt sett handlägger vi inte följande ärendetyper:

 • Inomhusmiljöproblem i egnahem/villor utreds av fackman/sakkunnig som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åt-gärda skadan. Kontakta även ditt försäkringsbolag.
 • Klagomål som rör störningar mellan grannar i bostadsrätt eller hyresrätt. Kon-takta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ord-ningslagen. Miljöbalken är till vissa delar också tillämplig men de förstnämnda lagarna har bättre möjligheter att komma till rätta med problemet. Om stör-ningen är av särskilt allvarlig art eller omfattning kan den ibland vara grund för uppsägning.
 • Klagomål på sophämtning, vänd er till Avfallsenhetens kundtjänst: Telefon: 0960-156 07, e-post: kundtjänst.avfall@arvidsjaur.se
 • Arbetsmiljö på arbetsplatser, vänd er till Arbetsmiljöverket, Telefon: 010-730 90 00, Jourtelefon: 08-737 15 55 eller www.av.se.
 • Klagomål på lösspringande hundar och katter, kontakta Polisen, Telefon: 114 14 eller www.polisen.se
 • Bristande djurhållning, kontakta Länsstyrelsens djurskyddshandläggare, Telefon: 010-22 55 499 mellan kl. 9-12
 • Störningar med anledning av Försvarsmaktens övningsverksamhet, vänd er till Generalläkaren: Telefon: 08-788 75 00
 • Klagomål på gator, vägar, snöröjning och kommunalt vatten och avlopp, vänd er till Tekniska förvaltningen: Telefon: 0960-155 00 (växel) eller 070-640 40 81
 • Om du har klagomål på återvinningsstationerna ska du i första hand vända dig till FTI: Telefon: 0200-88 03 11. Du kan också lämna synpunkter om tömning och städning på FTIs hemsida: www.ftiab.se
 • Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens an-svar. Kontakta polisen om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel.

Exempel på störningar som inte anses utgöra en olägenhet för människors hälsa:

 • Lukt från lantbruksdjur i jordbruksbygd
 • Stoj från skolungdomar som passerade på gång- och cykelväg
 • Stora ansamlingar av skränande och nedsmutsande fåglar
 • Traktorkörning nattetid inom jordbruket
 • Snöplog nattetid
 • Hemglassbilen
 • Nedfallande löv, barr, kottar och kvistar från träd
 • Missnöje med träd som skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt.
 • Störning som endast är tillfällig eller ringa, t.ex. en tillfällig motortävling

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa