Bygg - Rivningsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rivningsanmälan

Enligt Plan- och bygglagen skall anmälan om rivning göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Undantagna byggnader är vissa sk komplementbyggnader (uthus, förråd od), ekonomibyggnader för jordbruket samt byggnader av hemlig karaktär för försvaret. Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning och från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfattande renovering.

En översiktlig beskrivning av rivningsmetod skall anges. Selektiv rivning innebär att materialen åtskiljs vid rivningen. Hälso- och miljöfarligt avfall kräver särskild hantering. Planen skall beskriva metod och materialhantering. Skyddsåtgärder mot dammbildning, olycksfall, ohyra, svamp, virkesförstörande insekter skall redovisas.

Rivningslov

Ansökan om rivningslov kan lämnas samtidigt med rivningsanmälan. Rivningen får inte påbörjas innan rivningslov beviljats och eventuell rivningsplan har godkänts av byggnads- nämnden. Byggnadsnämnden avgör behovet av rivningsplan.

Rivningsplan

Till rivningsanmälan skall normalt fogas en rivningsplan. Rivningsplanen skall redovisa hur rivningsmaterialet är tänkt att hanteras och åtskiljas. I planen bör redovisas hur hälso- och miljöfarligt avfall skall behandlas. Farligt avfall som innehåller kvicksilver (lysrör, brytare etc) PCB (fogmassor, golvbeläggning), bly(ledningar) och freon (kyl-, frys och värmepumpar) sorteras ut innan rivningen påbörjas. I planen anges vidare skyddsåtgärder mot dammbildning, mot olycksfall vid tex sprängning samt behandling av ohyra, virkesförstörande insekter och hussvamp.

Om avsikten är att återanvända byggvaror (dörrar, fönster,taktegel, vitvaror etc) återvinna material för framtida återanvändning redovisas detta i planen. Byggavfall som skall till tipp eller brännas anges också.

Kontrollansvarig

I rivningsärenden, som skall följa en rivningsplan skall en kontrollansvarig utses av byggherren och anmälas till byggnadsnämnden. Den kontrollansvarig kan antingen vara godkänd med riksbehörighet eller godkännas lokalt av byggnadsnämnden. Boverket anger kompetenskraven för kontrollansvarig med riksbehörighet.

Skrift om rivningsplaner

Reforskrapport, FoU nr 140; Riktlinjer för rivningsplaner enligt PBL. Reforskrapport FoU nr 81, om miljöförstörande material i rivningsavfall. Telefon 040-12 98 80.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Planritningar
  • Rivningsplan
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa