Ansökan om befrielse från att lämna avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Arvidsjaurs kommuns föreskrifter om avfallshantering kan en fastighetsinnehavare beviljas befrielse från skyldigheten att lämna avfall till Arvidsjaurs kommun för hämtning. Befrielse kan ges under förutsättning att fastighetsinnehavaren själv kan hantera sitt hushållsavfall på ett ur hälsoskydds- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt samt att det finns särskilda skäl för en sådan dispens.

Befrielse från sophämtning

Befrielse från sophämtning innebär att fastighetsägaren inte har sopkärl för sina brännbara hushållsopor. Detta innebär att fastighetsägaren själv hanterar sitt hushållsavfall på ett ur
hälsoskydds- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt. Fastighetsägaren kan lämna grovavfall m.m. till kommunens återvinningscentral samt utnyttja kommunens tjänster för information och rådgivning kring avfall.

Observera att avfall inte får transporteras inom kommungränsen, tas med till en annan kommun eller eldas.

Vid beviljad befrielse betalar fastighetsinnehavaren grundavgift, en fast årlig avgift, men befrias från hämtningsavgiften. Beslut om befrielse tidsbegränsas och ska omfatta minst ett år.

Totalbefrielse

Total befrielse kan sökas av fastighetsinnehavare som kan styrka att det överhuvudtaget inte finns något behov av att ta kommunens renhållningstjänster i anspråk, inkl återvinningscentral,
budad hämtning etc., samt kan visa att det inte uppkommer något avfall som behöver tas om hand av kommunen. Inte ens grovavfall får uppkomma såsom trädgårdsavfall, möbler osv. T.ex. kan detta gälla för obeboeliga fastigheter. Beslut om befrielse tidsbegränsas och ska omfatta minst ett år.

För kompostering krävs att man har en tät behållare med lock och botten, där ventilationshålen inte är större än max 0,5 cm i diameter. Behållaren ska vara utförd i ett material som inte bryts
ner. OBS! Impregnerat virke får inte användas. 

Allmänt om befrielse

Ett beslut om befrielse kommer att tidsbegränsas. Önskas fortsatt befrielse efter utsatt tid måste en ny ansökan lämnas in. Befrielse är en personlig dispens som upphör att gälla vid ändrade förhållanden. Fastighetsägaren är själv ansvarig för att meddela detta till kommunen. Om fastigheten disponeras av en hyresgäst är det hyresgästen som ansöker om dispens. Nuvarande renhållningsabonnemang gäller fram till dess att beslut om befrielse fattats. 

För handläggning av renhållningsdispenser debiteras timavgift f.n. (år 2018) 950 kronor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa