Ansökan om tillstånd för schaktningsarbeten i gator och allmän platsmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmänna villkor

 • Att Trafikanordningsplan skall upprättas och vara godkänd av Arvidsjaur kommun innan arbetet påbörjas.
 • Att vid arbeten i anslutning till väg skall utföraren vara utbildad i , och följa Vägverkets bestämmelser för Säkerhet på väg.
 • Att ledningsägaren intill dess att arbetet är avsynat och godkänt svarar för ökad väghållningskostnad, skada på väg eller annan anordning eller skada, som åsamkas tredje personAtt området återställs i ursprungligt skick
 • Att Arvidsjaur kommun äger rätt att fullborda arbetet på ledningsägarens bekostnad om arbetet icke bedrivs med skyndsamhet eller på sätt som föreskrivs
 • Att om förändring av vägen i höjd och/eller sidled medför att ledning med därtill hörande anordningar måste flyttas eller ändras, skall ledningsägaren stå för denna kostnad
 • Att ledningsägaren vid akuta underhålls- och reparationsåtgärder i efterhand fullföljer hanteringen med ansökningshandlingar och trafikanordningsplan
 • Att ledningsägaren, sedan området efter arbetets utförande återställts, SNARAST GÖR ANMÄLAN FÖR SLUTBESIKTNING
 • Att för återställningsarbetena gäller en garantitid på 2 år för grönytor och 5 år för asfalterade ytor.
 • Att ledningarna mäts in och levereras till tekniska kontoret i digital form.
 • Att inga ledningar läggs längs VA-ledningar . Om behov av att korsa VA-ledningar finns så ska de läggas vinkelrätt med Va-ledningarna.
 • Att allt framtida underhåll av ledningen åvilar ledningsägaren
 • Att väg/gata icke får avstängas utan tillstånd som sökes i varje enskilt fall eftersom lokal trafikföreskrift måste beslutas.


Sökande görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under nedan angivna villkor, icke befriar från skyldighet att inhämta ev ytterligare erforderligt tillstånd i ärendet där prövning skall ske i annan ordning. Sådant tillstånd skall uppvisas för Arvidsjaur kommun.
 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa