Utlåtande från hälso- och sjukvården

LÄS MER

När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet.

Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. Den kan också användas för dokumentation av en hälsoundersökning som genomförs på initiativ av socialtjänsten. Om det redan finns ett skriftligt underlag som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.

Enligt lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet ska landstinget, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds.

Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa